Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw interesse in Zilok.com. Zilok is het exclusieve eigendom van de Zi Group NV. Door gebruik te maken van de pagina’s op de website Zilok.com, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Indien u deze niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken.

1. Definities

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) beschrijven de gebruiksvoorwaarden voor de website http://www.Zilok.com (hierna “site”). Elke gebruiker erkent er kennis van te hebben genomen en elke clausule te aanvaarden.

De term Gebruiker, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de site bezoekt, ongeacht of de gebruiker lid is of niet.

De term Lid, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die zich op de website ingeschreven heeft om er gebruik te maken van de diensten.

De term Mijn Site, betreft de privéruimte op de site voorbehouden voor elk lid. Deze ruimte is toegankelijk via een paswoord en bevat voornamelijk de persoonlijke gegevens van het lid.

De term Eigenaar, betekent elk lid die een goed te huur aanbiedt volgens de bepalingen zoals vereist door de site Zilok.com.

De term Huurder, betekent elk lid die een goed huurt via de site.

De term huurcontract, betekent de overeenkomst gesloten tussen de eigenaar en de huurder die de ene de verplichting oplegt het gebruiksrecht op het goed over te dragen (voorwerp van de overeenkomst) en de andere de verplichting oplegt een financiële tegenprestatie te leveren zoals vooraf bepaald of opgenomen in het contract.

De term huur, betekent de financiële tegenprestatie overgeschreven door de huurder aan de eigenaar voor het gebruiksrecht van het goed.

De term huuraanbod, betekent de informatie gepubliceerd door de eigenaar die het te huren goed beschrijft.

De term reservering, betekent de optie genomen door de huurder op een huuraanbod.

De term huurbevestiging, betekent het online aanvaarden door de eigenaar van de optie genomen door de huurder en veronderstelt de facto uit hoofde van de eigenaar en de huurder een huurcontract voor een bepaald doel.

2. Beschrijving van de site

Zilok biedt geen huurdiensten aan. De site beperkt zich tot het met elkaar in contact brengen van personen die een goed wensen te huren of te verhuren. Op geen enkel moment komen we tussen in de transactie tussen huurder en eigenaar. Zilok kan dus nooit beschouwd worden als partij in de eigenlijke huurovereenkomst tussen leden van de site.

Tenzij een promotieaanbod op de site www.zilok.com uitdrukkelijk anders vermeldt, dient de eigenaar de hernieuwbare plaatsingskosten te betalen voor het online plaatsen van een huuraanbod en tevens indien een huur overeengekomen wordt tussen een huurder en een eigenaar.

De site bestaat uit een publiek gedeelte en een privégedeelte voorbehouden aan de leden.

Het publieke gedeelte geeft toegang tot huuraanbiedingen ingegeven door geregistreerde leden van de site.

Het privégedeelte is dat deel van de site dat toegankelijk is na identificatie. Het stelt het lid in staat zijn persoonlijke gegevens te wijzigen (hierna “Mijn Site”), offertes te publiceren, reserveringen te maken, opmerkingen toe te voegen en huuraanbiedingen te beheren. Bovendien geeft het toegang tot instrumenten voor samenwerking.

3. Inschrijvingsvoorwaarden en ledenstatuut

Onze diensten zijn voorbehouden aan personen die juridisch in staat zijn contracten te tekenen volgens het Franse, Belgische en Luxemburgse recht. Onze diensten zijn niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze diensten. Bovendien behouden we ons het recht voor eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing een lid de toegang te ontzeggen om commerciële redenen of om een andere reden, zoals:

 • Schenden van een bepaling uit de algemene gebruiksvoorwaarden of uit andere voorwaarden of reglementen van Zilok (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en algemene verkoopvoorwaarden)
 • Als de oorsprong van een huuraanbod niet achterhaald of gecontroleerd kan worden
 • Foutieve persoonlijke gegevens
 • Verspreiding van illegale inhoud (in het bijzonder pornografie, laster, inbreuk op het recht op afbeelding, discriminatie, aanzetten tot geweld of rassenhaat, religieus of etnisch)
 • Schending van de goede zeden
 • Het gebruiken, kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken zonder uitdrukkelijke toelating
 • Frauduleus gebruik of misbruik van de instrumenten voor samenwerken (spam bij opmerkingen, spam bij klikken enz.)

Als een lid de toegang ontzegd wordt, kan dit geen enkele aanleiding geven tot een schadevergoeding, ongeacht de eventueel geleden schade door het opzeggen van het lidmaatschap. Het deel Mijn Site is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het tijdelijk of definitief opschorten van een lidmaatschap sluit elk gebruik uit van de diensten van Zilok.

Het statuut van lid laat toe om, via een paswoord, toegang te verkrijgen tot het privégedeelte van de site. Elk lid wordt verzocht een login te kiezen (naam van de gebruiker) waarmee hij zich kan identificeren op de site.

Het lid verbindt zich ertoe het gekozen paswoord voor het gebruik van Mijn Site niet aan derden door te geven. Het paswoord is vertrouwelijk en mag niet vrijgegeven of overgedragen worden aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Het lid erkent en aanvaardt persoonlijk aansprakelijk te zijn voor elk gebruik van zijn paswoord. Hij aanvaardt onweerlegbaar verantwoordelijk te worden geacht voor alle gevolgen of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van zijn paswoord door een derde.

Het lid erkent en aanvaardt bovendien dat de site het gebruik van zijn Mijn Site, zijn login of zijn paswoord kan beschouwen als bewijs voor zijn gebruik van de site. Elk gebruik van diensten via het paswoord van het lid wordt verondersteld door het lid te zijn uitgevoerd.

Het deel Mijn Site en de evaluatieprofielen en opmerkingen zijn persoonlijk. Het is dus verboden deze door te geven of over te dragen aan elke andere persoon dan het lid.

Elke wijziging aan gegevens vereist voor de inschrijving moet verplicht aan Zilok.com meegedeeld worden binnen 8 dagen na de wijziging.

De inschrijving vereist het opgeven van een e-mailadres dat zal gebruikt worden voor communicatie tussen het lid en de site en dienst zal doen als unieke identificatie voor Mijn Site. Elk bericht verzonden door de site aan het lid wordt geacht ontvangen te zijn door het lid, die er volledig kennis van heeft genomen.

Bovendien en teneinde optimaal gebruik te maken van het instrument geolokalisatie, vereist Zilok ook een fysiek adres bij de inschrijving voor het privégedeelte en het online plaatsen door de eigenaar van een huuraanbod.

Om het vertrouwen in het kader van de huur te optimaliseren, kan het adres van de huurder worden weergegeven op de de privéruimte van de verhuurder op de site bij het aanvaarden van de reservatie.

Het adres van een verhuurder met een professioneel account zal met een huurder kunnen worden gedeeld na het aanvaarden van de reservatie aanvraag door de verhuurder.

4. Tarieven en commissies

De toegang, inschrijving en het gebruik van de site zijn gratis.

Onze reglementen betreffende de plaatsingskosten (online plaatsen van voorwerpen en goederen voor verhuur), commissies, instrumenten en betalende diensten beschikbaar op de site (Algemene Verkoopvoorwaarden) maken via referentie deel uit van de huidige algemene voorwaarden.

Zilok kan op elk moment zijn beleid wijzigen wat betreft de kosten voor het online plaatsen en de commissies, net als de tarieven voor zijn diensten. Deze wijzigingen zijn van kracht zodra ze online geplaatst worden en zijn van toepassing op elke transactie die volgt op dit online plaatsen. Indien de wijziging tijdelijk is, zal de duur van deze wijziging duidelijk vermeld worden op de site.

Tenzij anders vermeld worden onze tarieven in euro (EUR) uitgedrukt en exclusief belasting.

De gebruiker, het lid, de huurder en de eigenaar erkennen dat door het huren van een product door tussenkomst van de site, Zilok recht heeft, krachtens een overeenkomst van partnership, lidmaatschap of andere, op een vergoeding, vanwege het met elkaar in contact brengen wat geleid heeft tot het verhuren van een product of dienst door de gebruiker. De gebruiker aanvaardt deze wijze van vergoeding en kan nooit de verantwoordelijkheid van Zilok inroepen tengevolge van deze vergoeding.

5. Facturatie

De facturatie geschiedt uitsluitend via elektronische weg en online in het luik My Invoices / Mijn facturen van Mijn Site. In voorkomend geval zijn de facturen online beschikbaar in de betreffende ruimte (My invoices/Mijn facturen). Door de Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, wordt aangenomen dat het lid akkoord gaat met deze vorm van facturatie.

Indien de facturen automatisch betaald worden, wordt de frequentie van verzending op de site bepaald (dat kan bijvoorbeeld maandelijks zijn). De uiterste vervaldag van deze facturen is bepaald op 30 kalenderdagen vanaf de publicatie van de factuur door Zilok.com. Zilok legde een drempelwaarde vast van 1 € waaronder geen factuur zal worden opgesteld, maar het bedrag wordt wel overgedragen naar de volgende factuur. Zodra de drempelwaarde bereikt wordt door de transacties uitgevoerd door het lid, wordt een factuur opgesteld.

Lees de volledige Algemene Verkoopvoorwaarden

6. Belastingen, taksen

Met uitsluiting van Zilok die geen partij is bij het verhuren van goederen, zijn uitsluitend de gebruikers en leden van de site alle belastingen, taksen en commissies verschuldigd die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten en onze internetsite. Zilok wijst dus alle verantwoordelijkheid van de hand voor belastingen op transacties uitgevoerd op of via zijn site.

Ongeacht of u een rechtspersoon (onderneming) of een natuurlijk persoon (particulier) bent, en of u een eigenaar of huurder bent, kunnen uw transacties onderworpen zijn aan BTW. In functie van de frequentie van uw transacties, kan bijvoorbeeld BTW van toepassing zijn op uw transacties. Ook andere belastingen, zoals bedrijfsbelasting of sociale lasten kunnen dus eveneens van toepassing zijn. De leden van de site erkennen uitdrukkelijk en aanvaarden dat de BTW en deze andere belastingen en lasten van toepassing kunnen zijn op hun situatie, in overeenstemming met de geldende Franse, Luxemburgse of Belgische wetgeving.

Het lid dient zich voldoende te informeren bij een derde over de fiscale aspecten van deze transacties, zodat hij de wet naleeft.

7. Verantwoordelijkheid van Zilok

a. De rol van Zilok

Zilok is geen huurmaatschappij. Zilok is een elektronisch platform, een instrument ter beschikking van zijn gebruikers, met als doel eigenaars van te verhuren goederen in contact te brengen met huurders. Wij voeren geen enkele controle uit op de kwaliteit, de betrouwbaarheid of de geldigheid van de opgenomen voorwerpen, de waarheid of juistheid van de online aankondigingen, of de eigenaars in staat zijn de voornoemde goederen te verhuren noch of de huurders in staat zijn de huur te betalen voor voornoemde goederen. We kunnen niet garanderen dat de huurder de transactie effectief uitvoert. Elke vorm van garantie of waarborg die de eigenaar vereist, onder welke vorm dan ook, blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Onder geen enkele voorwaarde aanvaardt Zilok de verantwoordelijkheid voor die garantie, ongeacht welke vorm.

b. Betrouwbaarheid van de transacties en voorzichtigheid van de leden

Zilok.com kan onmogelijk de identiteit van elk lid bevestigen. Zilok biedt zijn leden en gebruikers een systeem van “opmerkingen” of “evaluaties” om hen toe te laten de persoon te evalueren gedurende of op het einde van een overeenkomst. De huurders en/of eigenaars hebben ook de mogelijkheid opmerkingen online te plaatsen over de leden waarmee ze een overeenkomst gesloten hebben. Voor sommige eigenaars kan deze positieve evaluatie een voorwaarde vormen voor het verhuren van hun goederen. Die evaluatie is tevens van toepassing op de eigenaars en stelt de huurders in staat de eigenaars te evalueren gedurende of op het einde van een overeenkomst of “verhuring”.

Ook het gehuurde voorwerp of goed kan geëvalueerd worden op het eind van de overeenkomst.

Indien gewenst kan via een bankkaartsysteem het bestaan van de eigenaar en de huurder gecontroleerd worden; zodoende krijgen toekomstige overeenkomsten een extra zekerheid. Het gebruik van dit systeem is niet verplicht. Het doorstaan van deze bijkomende identiteitscontrole zal duidelijk vermeld worden in het profiel van de eigenaar.

Zilok biedt ook nog andere niet verplichte systemen die het vertrouwen verhogen tussen leden tijdens overeenkomsten (bijvoorbeeld het voorafgaand verzenden van een kopie van de identiteitskaart, een bankafschrift of paspoort als voorwaarde voor een overeenkomst).

c. Afstand van aansprakelijkheid

Aangezien Zilok.com niet tussenkomt bij de overeenkomsten tussen eigenaar en huurder, vrijwaren de leden Zilok van elke aansprakelijkheid (net als zijn moederbedrijf, zijn eventuele filialen en ondernemingen in de groep, sociale mandatarissen, managers, vertegenwoordigers en werknemers) in geval van een rechtsgeding tussen meerdere leden, van klacht of elke huidige of toekomstige schade, verondersteld of niet, vastgesteld of niet, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Zilok.

d. Moderatie

Het lid dat een voorwerp te huur aanbiedt is verantwoordelijk voor de inhoud die zo verspreid wordt wat betreft het naleven van de wet en de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Het team van Zilok.com voert geen systematische controle uit over de inhoud die zijn leden online plaatsen.

Het uitoefenen van dit recht omstreden inhoud te verwijderen, impliceert op geen enkele wijze een erkenning van de geldigheid, de relevantie, de conformiteit met de wet of de kwaliteit van de advertenties, huuraanbiedingen of de opmerkingen die niet verwijderd worden.

Het lid of de gebruiker is ervan op de hoogte dat elke bijdrage, hetzij via een huuraanbod of via een opmerking, verwijderd kan worden door Zilok als die niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en reglementen die in het bijzonder in deze algemene gebruiksvoorwaarden bedoeld worden. Alle leden of gebruikers van de site kunnen het moderatieteam contacteren voor elke klacht betreffende een opmerking of inhoud van een opmerking of huuraanbod via de rubriek genaamd “Contacteer ons”. Zilok behoudt het recht voor een voorstel van een lid te weigeren of te aanvaarden betreffende het creëren van een nieuwe categorie.

e. Beperkingen van de aansprakelijkheid

De site levert gegevens, aanbevelingen, opmerkingen die onjuist, verouderd of onvolledig kunnen zijn : Zilok.com wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud waarvan hij de juistheid, echtheid of volledigheid niet kan verifiëren. De verantwoordelijkheid voor de site kan in geen enkel geval uitgebreid worden tot de reële of veronderstelde kwaliteit van de producten en diensten aangeboden door zijn leden.

Zilok.com geeft geen enkele garantie voor de werking van de site of voor de gebruikte producten en software ongeacht of het over hosted sites of servers gaat, of voor elke toegang via internet en is in geen enkel geval aansprakelijk voor financieel verlies, verondersteld of niet en reëel of niet, die voortvloeit uit het gebruik van de site.

De managers, bestuurders, werknemers, eigenaars, mandatarissen en vertegenwoordigers van Zilok.com (eigendom van de Zi Group Bvba) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe, bijkomende, indirecte of immateriële schade, als gevolg van het gebruik van de site, zelfs als de genoemde partijen op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid tot zulke schade.

Zilok.com doet geen enkele uitspraak en geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wat betreft de site, de huuraanbiedingen of hun inhoud, inclusief een kwaliteitsgarantie, of wat betreft de geschiktheid voor een specifiek gebruik, het niet-schenden van het auteursrecht, van commerciële merken of van andere intellectuele eigendomsrechten, de vrijheid van alle diensten, de werken of andere inhoud, tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden of elke andere kwaadaardige, storende of vernietigende code.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in de vorige paragraaf, kan Zilok.com niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welk verlies of wijziging van gegevens, voor eender welk verlies van winst, omzet, tijd, opportuniteiten of elke andere indirecte schade, ongeacht of het voornoemde verlies of de voornoemde schade voortvloeit uit nalatigheid of door eender welke andere oorzaak.

Indien het lid of de gebruiker een consument is, worden de rechten die hem bij wet toegekend zijn door de huidige clausule niet in vraag gesteld.

8. Advertentie, huuraanbod, reservering en huurcontract

a. Beschrijving van de advertenties of de huuraanbiedingen

De advertenties of huuraanbiedingen beschrijven de voorwerpen, producten of goederen die te huur worden aangeboden. Ze mogen uitsluitend teksten, documenten en afbeeldingen bevatten die het lid besluit online te plaatsen. Elk voorwerp, product en goed dat online geplaatst wordt, moet in de juiste categorie ingegeven worden, waarbij de eigenaar de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de gekozen categorie waarin hij zijn huuraanbod ingeeft. Het opnemen van een advertentie door een eigenaar in een bepaalde categorie, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een garantie door Zilok over de echtheid of de oorsprong van te verhuren voorwerp.

Alle prestaties extern aan het verhuren van een product zoals levering, onderhoud of bijstand in het kader van het verhuren, moeten duidelijk vermeld worden onder “beschrijving” van het voorwerp of goed.

Het gehuurde goed moet steeds door de huurder fysiek afgehaald kunnen worden bij de eigenaar, hetzij op het adres van de eigenaar of op een van de huurlocaties.

De eigenaar, particulier of professioneel, mag in zijn huuraanbod nooit zijn volledige contactgegevens opgeven. Als contactgegevens worden in het bijzonder beschouwd het fysieke adres van het verhuurpunt, van de eigenaar, zijn fax- of telefoonnummer, een e-mailadres of een webadres.

De specifieke huurvoorwaarden die niet in het huurcontract opgenomen worden en eventueel online geplaatst worden of de velden in verband met de waarborg en de kantooruren, moeten verplicht opgenomen worden in de beschrijving van het product.

b. Afsluiten van een huurcontract

Het staat de eigenaar vrij te kiezen met wie hij een huurcontract wil afsluiten. Maar zodra de eigenaar de verhuring bevestigt aan de huurder, zijn de wettelijke bepalingen van kracht uit de Franse, Belgische of Luxemburgse huurwet naargelang de plaats van verhuring.

c. Frauduleuze handelingen

Zonder andere schadevergoedingen uit te sluiten, kunnen we uw Mijn Site tijdelijk of definitief verwijderen indien blijkt (in het bijzonder na een veroordeling, transactie of een onderzoek door de politie, een verzekeringsmaatschappij of inbeslagneming door derden) dat u betrokken bent bij frauduleuze handelingen in verband met onze site.

d. Inhoud van de huuraanbiedingen

De gebruiker of het lid verbindt zich ertoe geen enkele financiële vergoeding te vragen voor het gebruik van de inhoud verspreid door Zilok.com.

Zilok.com behoudt zich het recht voor de inhoud van huuraanbiedingen te controleren, corrigeren en/of gedeeltelijk of geheel te verwijderen.

Zilok.com heeft geen enkele verplichting wat betreft de snelheid waarmee een inhoud gepubliceerd wordt.

Zilok.com behoudt zich het recht voor de inhoud van huuraanbiedingen ook op andere sites te verspreiden in het kader van partnerships, wat het lid uitdrukkelijk aanvaardt.

De gebruiker of het lid aanvaardt dat Zilok.com de gepubliceerde inhoud kan aanwenden voor commerciële doeleinden, en gegevens kan verkopen of uitwisselen (met uitzondering van persoonlijke gegevens - Zie Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) aan of met derden tegen vergoeding of gratis.

Het lid garandeert dat hij elk intellectueel eigendomsrecht in handen heeft over de inhoud van advertenties, teksten (titel, ondertitel, beschrijving, ...) en visuele elementen. Hij garandeert eveneens dat hij alle visuele rechten in handen heeft van personen en goederen afgebeeld op visuele elementen in overeenstemming met de bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

e. Modelovereenkomst – standaardcontract

In het kader van de huurprocedure tussen een eigenaar en een huurder, stelt Zilok aan de medecontractanten, eigenaars en huurders, een standaardcontract ter beschikking, naargelang het type product dat verhuurd wordt. Deze laatste omvat naargelang het type huurovereenkomst informatie over de transactie zoals de waarborg, de duur van de overeenkomst, de huurprijs en alle andere vereiste elementen om een huurovereenkomst tot stand te brengen. Het betreft een instrument dat beschikbaar gesteld wordt door Zilok.com. Zilok.com wijst elke aansprakelijkheid van de hand wat betreft de inhoud van elke huurovereenkomst en het gebruik dat daarvan gemaakt kan worden.

f. Geolokalisatie en de persoonlijke levenssfeer

Een van de talrijke functies met een meerwaarde op de site Zilok.com is het opzoeken van een te huren voorwerp via een instrument met geolokalisatie. Zilok geeft uitsluitend het adres van de eigenaar of de plaats van verhuring vrij nadat de verhuring bevestigd werd (zie hoger de definitie van “bevestiging van de overeenkomst”).

Het instrument Googlemap toont op visueel niveau het adres via een indicatieve pijl. Deze indicatieve pijl geeft het adres aan op de kaart tot op enkele meters nauwkeurig. Deze onduidelijkheid heeft tot doel de vereiste bescherming te garanderen van het fysieke adres van de eigenaar. Dat houdt een bijkomende zekerheid in betreffende de veiligheid van te huur aangeboden goederen. Daarmee zijn alle nodige voorwaarden vervuld voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals vermeld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

9. Opschorting of annulatie van Mijn Site

Zonder andere schadevergoedingen uit te sluiten, houdt Zilok.com zich met name het recht voor het deel Mijn Site van een lid op te schorten of te verwijderen in de volgende gevallen:

 • Schending van een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden of reglementen van Zilok (Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en Algemene Verkoopvoorwaarden)
 • Als de oorsprong van een huuraanbod niet achterhaald of gecontroleerd kan worden
 • Foutieve persoonlijke gegevens
 • Verspreiding van illegale inhoud (in het bijzonder pornografie, laster, inbreuk op het auteursrecht, discriminatie, aanzetten tot geweld of rassenhaat, religieus of etnisch)
 • Schending van de goede zeden
 • Het gebruiken, kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken zonder uitdrukkelijke toelating
 • Frauduleus gebruik of misbruik van de instrumenten voor samenwerken (spam bij opmerkingen, spam bij klikken enz.)

10. Wijziging

Zilok.com behoudt zich het recht voor, zonder enige beperking of begrenzing, en naar eigen goeddunken op elk moment de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden te wijzigen, in hun geheel of gedeeltelijk. Al deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van hun publicatie op de website. Elk gebruik van de site na het publiceren van voormelde wijzigingen impliceert de erkenning en aanvaarding van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden, zoals ze zijn na de wijzigingen. Zilok.com behoudt zich het recht voor zijn diensten op elk moment te wijzigen, onderbreken of te beëindigen zonder op eender welke wijze aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van het wijzigen, onderbreken of beëindigen van deze diensten.

11. Gebruik van externe toepassingen

Het gebruik van de toepassing Google Maps is onderworpen aan de impliciete aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Google Maps (http://maps.google.fr/help/terms_maps.html)

Alle kaartgegevens verkregen via Google worden uitsluitend op informatieve basis geleverd.

Het gebruik van de toepassing SSL van Ogone is ondergeschikt aan de impliciete aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Ogone (link naar CGU van Ogone).

12. Intellectuele eigendom

Zilok.com kan onmogelijk de inhoud controleren van alle huuraanbiedingen of opmerkingen gepubliceerd op de site. Toch spant Zilok.com zich in zo snel mogelijk alle gegevens te verwijderen die beschermd zijn door auteursrechten zodra de eigenaar van dit recht het bedrijf hierop attent maakt.

Alle afbeeldingen, lay-outs, presentaties en logo’s eigen aan Zilok.com zijn ook het eigendom van Zilok.com. Elke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Zilok.com is verboden.

13. Informatie en vrijheden

Zi Group Bvba legde een verklaring af aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers. Elke gebruiker heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Hij kan dit recht op elk moment uitoefenen via: Zi Group Bvba, Molièrelaan 307a, Brussel, België.

14. Gebruik persoonlijke gegevens

Zilok.com verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen noch te verhuren.

Toch aanvaardt de gebruiker dat Zilok.com deze gegevens aanwendt om te bewijzen dat de gebruiker gebruik gemaakt heeft van een dienst van Zilok.com en om een eventuele vergoeding via de sites te verkrijgen.

15. Schadeloosstellingen

De gebruiker of het lid aanvaardt de Zi Group Bvba, de sociale mandatarissen, managers, bestuurders, werknemers, eigenaars, vertegenwoordigers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor (inclusief aanvaardbare juridische kosten), tegen elke eis of klacht door een derde, veroorzaakt door of voortvloeiend uit een inbreuk of van elke andere aansprakelijkheid veroorzaakt door zijn nalatigheid voor een van zijn vertegenwoordigingen, garanties of verplichtingen in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of een schending van elke wet of een recht van deze derden, inclusief doch daartoe niet beperkt, de volgende juridische klachten of eisen: schending of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, smaad, laster of andere eerroof, recht ontleend aan de persoonlijke levenssfeer of “verkeerde of bedrieglijke voorstelling”, recht op reclame.

Zi Group NV heeft het recht, naar eigen goeddunken, voor de verdediging tegen elke klacht of eis, juridisch of professioneel die het voorwerp uitmaakt van een schadevergoeding door de gebruiker of het lid beroep te doen op een advocaat naar keuze.

16. Relaties tussen de partijen

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden creëren geen enkele ondergeschiktheid, mandaat, participerende vennootschap, gedeelde onderneming, werkgever/werknemerrelatie of franchiseneming tussen de Zi Group NV enerzijds en de gebruiker of het lid anderzijds.

17. Bevoegde rechtbank

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt voorgelegd aan de handelsrechtbank in Brussel.

In het geval een of meerdere bepalingen uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-toepasbaar verklaard worden door een beslissing van het gerecht, blijven de andere bepalingen van die Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

18. Diverse bepalingen

 • Zilok.com bevat links naar andere sites en is niet verantwoordelijk voor het vertrouwelijkheidsbeleid noch de gebruiken van die andere sites. Wanneer een lid of gebruiker een link volgt naar een andere site, wordt het lid of de gebruiker geacht het vertrouwelijkheidsbeleid van die site te lezen.
 • Zilok is niet verantwoordelijk voor interacties tussen leden.
 • De leden van de site kunnen particulieren of professionelen zijn.
 • De hoofdingen van de verschillende artikels in deze Algemene
 • Gebruiksvoorwaarden zijn louter indicatief en bepalen niet noodzakelijk de inhoud.

19. Totaliteit

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen het gehele akkoord afgesloten tussen Zi Group NV en zijn gebruikers en leden. Het merk Zilok.com is een gedeponeerd merk en is het exclusieve eigendom van de Zi Group Bvba.